دانلود آهنگ علیرضا پوراستاد به نام ﻣﻦ زﺧﻤﻰ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪارم

دانلود آهنگ علیرضا پوراستاد به نام ﻣﻦ زﺧﻤﻰ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪارم

موزیک زیبای ﻣﻦ زﺧﻤﻰ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪارم از علیرضا پوراستاد را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

دانلود آهنگ علیرضا پوراستاد به نام ﻣﻦ زﺧﻤﻰ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪارم

پخش آنلاین آهنگ ﻣﻦ زﺧﻤﻰ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪارم / سرور دانلود پرسرعت و لینک مستقیم / کیفیت عالی آهنگ علیرضا پوراستاد ﻣﻦ زﺧﻤﻰ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪارم

دانلود آهنگ علیرضا پوراستاد به نام ﻣﻦ زﺧﻤﻰ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪارم

علیرضا پوراستاد ﻣﻦ زﺧﻤﻰ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪارم

♬ متن آهنگ علیرضا پوراستاد ﻣﻦ زﺧﻤﻰ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪارم ♬

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دوری ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺪم ﻋﺎدت ﻛﻨﻢ
ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﺎل اﻳﻦ دل دﻳﻮاﻧﻪ را راﺣﺖ ﻛﻨﻢ
ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺒﻢ را از ﺧﻴﺎل ﺧﻮب ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻰ ﻛﻨﻢ
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺒﻮدت را ﺑﻪ دﻟﺘﻨﮕﻰ ﺗﻮ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻨﻢ
● اونلی دیجی
ﻣﻴﺸﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮی ﻧﺴﭙﺎرم
ﻏﻢ را ﻣﻦ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺮدارم
از ﺣﺎل اﻣﺮوزت ﺧﺒﺮ دارم
ﻣﻦ زﺧﻤﻰ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪارم
ﺑﺮﮔﺮد از اﻳﻦ دﻳﻮاﻧﮕﻰ ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻌﻢ ﻛﻦ ﻳﺎ ﻧﺮو
ﮔﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﻤﻴﺮم وﻟﻰ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﺮو
ﻟﺎﻟﺎﻳﻰ آرام ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﺳﻴﺎﻫﺖ را ﻧﺒﻨﺪ
ﺷﺐ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﻴﻜﺸﺪ ﻋﺬاب اﻳﻦ ﺧﻮاب ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﻴﺸﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮی ﻧﺴﭙﺎرم
ﻏﻢ را ﻣﻦ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺮدارم
از ﺣﺎل اﻣﺮوزت ﺧﺒﺮ دارم
ﻣﻦ زﺧﻤﻰ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪارم

امتیاز بده!

دانلود از اونلی دیجی نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.